Tin cậy

Samsung Push Service

apps
2.5MB
Tải về
Tải về 5M - 25M
Phiên bản 2.0.12 3 tháng trước

Mô tả của Samsung Push Service

You can check the installation of the app in 'Settings > Application manager' after downloading the Samsung push service.
The Samsung push service provides the notification service only for Samsung services (Samsung Apps, Samsung Link, Samsung Wallet, Samsung Pay, etc.) on Samsung devices.

If you delete the Samsung push service, you may not receive the new notification messages.

The Samsung push service provides the below services.
- New message is displayed in the pop-up window
- Display a badge on the application icon for a new message
- Display new message on the notification bar

Enjoy the fast and precise notification service with the Samsung push service.

* Notice of Permissions
The following permissions are required for the app service. For optional permissions, the default functionality of the service is turned on, but not allowed.

[Required permissions]
: Only required in Android L OS and below
- Telephone : Required for device identification when service subscribing

[Optional permissions]
- Storage : Required for sharing log file to E-mail app when user applying VOC

* Open Source License
Copyright (C) The Android Open Source Project
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Bạn có thể kiểm tra các cài đặt của ứng dụng trong 'Cài đặt> Ứng dụng quản lý' sau khi tải về các dịch vụ push Samsung.
Các dịch vụ push Samsung cung cấp dịch vụ thông báo chỉ cho các dịch vụ Samsung (Samsung Apps, Samsung Link, Samsung Wallet, Samsung phải trả tiền, vv) trên các thiết bị Samsung.

Nếu bạn xóa các dịch vụ push Samsung, bạn có thể không nhận được tin nhắn thông báo mới.

Các dịch vụ push Samsung cung cấp các dịch vụ dưới đây.
- Tin nhắn mới được hiển thị trong cửa sổ pop-up
- Hiển thị một huy hiệu trên biểu tượng ứng dụng cho một tin nhắn mới
- Hiển thị tin nhắn mới trên thanh thông báo

Hãy tận hưởng dịch vụ thông báo nhanh chóng và chính xác với dịch vụ push Samsung.

* Thông báo về Quyền
Các quyền sau đây được yêu cầu cho các dịch vụ ứng dụng. Đối với quyền tùy chọn, các chức năng mặc định của dịch vụ được bật, nhưng không được phép.

[Quyền bắt buộc]
: Chỉ cần thiết trong hệ điều hành Android L và dưới
- Điện thoại: bắt buộc để xác định thiết bị khi dịch vụ thuê bao

[Quyền tùy chọn]
- Bảo quản: cần thiết cho tập tin đăng nhập để chia sẻ ứng dụng E-mail khi người dùng áp dụng VOC

* Giấy phép mã nguồn mở
Bản quyền (C) Dự án Android Open Source
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

You can check the installation of the app in 'Settings > Application manager' after downloading the Samsung push service.
The Samsung push service provides the notification service only for Samsung services (Samsung Apps, Samsung Link, Samsung Wallet, Samsung Pay, etc.) on Samsung devices.

If you delete the Samsung push service, you may not receive the new notification messages.

The Samsung push service provides the below services.
- New message is displayed in the pop-up window
- Display a badge on the application icon for a new message
- Display new message on the notification bar

Enjoy the fast and precise notification service with the Samsung push service.

* Notice of Permissions
The following permissions are required for the app service. For optional permissions, the default functionality of the service is turned on, but not allowed.

[Required permissions]
: Only required in Android L OS and below
- Telephone : Required for device identification when service subscribing

[Optional permissions]
- Storage : Required for sharing log file to E-mail app when user applying VOC

* Open Source License
Copyright (C) The Android Open Source Project
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho Samsung Push Service

4.47
192
5
137
4
21
3
26
2
3
1
5

Đánh giá Samsung Push Service

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên Samsung Push Service, hãy là người đầu tiên!
Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng này đã thông qua các bài kiểm tra an ninh cho virus, phần mềm độc hại và các cuộc tấn công độc hại khác và không chứa bất kỳ mối đe dọa nào.

Ảnh đại diện cửa hàng apps
Cửa hàng apps 2.71M 3548.43M

Thông tin APK về Samsung Push Service

Phiên bản APK 2.0.12
Khả năng tương thích Android 2.1+ (Eclair)
Lập trình viên Samsung Electronics Ltd.


Tải về Samsung Push Service APK
Tải về